2002

981 straipsnis. Darbdavio pareigos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių darbu
1. Darbdavio pareigos, susijusios su trečiosios šalies piliečio darbu, yra šios:
1) ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos pareikalauti iš trečiosios šalies piliečio pateikti galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;
2) trečiosios šalies piliečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu saugoti trečiosios šalies piliečio galiojančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar kito dokumento, suteikiančio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją ir kompetentingos institucijos reikalavimu ją pateikti;
3) užtikrinti, kad trečiosios šalies pilietis dirbtų darbą, nurodytą leidime dirbti Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai trečiosios šalies pilietis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
4) per tris darbo dienas nuo darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu nutraukimo dienos raštu pranešti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie darbo sutarties pabaigą;
5) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu sudarymo dienos raštu informuoti rangovą, kai darbdavys yra subrangovas, apie darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu sudarymą.
2. Rangovas, gavęs informaciją iš darbdavio, kuris yra subrangovas, apie darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu sudarymą, turi pareikalauti, kad darbdavys pateiktų rangovui turimą informaciją (dokumentus), nurodytą (nurodytus) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, ją (juos) patikrinti ir, paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikoje esantis trečiosios šalies pilietis dirba nelegaliai, nedelsdamas pranešti apie tai bent vienai nelegalaus darbo kontrolę vykdančiai institucijai (Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos arba Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos). TAR pastaba. 2 dalis taikoma, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po įstatymo Nr. XII-2436 įsigaliojimo dienos (2016-07-01).
3. Darbdavys, įvykdęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nelaikomas pažeidusiu šio Kodekso 98 straipsnio 1 dalies 4 punktą, išskyrus atvejus, kai jis žinojo, kad dokumentas, suteikiantis teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, buvo suklastotas.

2017

 Naujajame darbo kodekse nereglamentuojama. 

Trumpas komentaras

Ilgas komentaras

Galimybę matyti visą komentarą suteikia mokama narystė, kurią įsigyti galite čia.

Praktika

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *