2017 birželio 20

2002 DK 204 straipsnis

204 straipsnis. Vidutinis darbo užmokestis 1. Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams garantuojamas įstatymų, kolektyvinių arba darbo sutarčių nustatytais atvejais ir yra apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. 2. Jeigu […]
2017 birželio 20

2002 DK 141 straipsnis

141 straipsnis. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka 1. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais […]
2017 birželio 20

2002 DK 201 straipsnis

201 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka 1. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, […]
2017 birželio 20

2002 DK 207 straipsnis

207 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas 1. Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 202 straipsnis

202 straipsnis. Darbuotojo informavimas apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką Darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį privalo raštu ar elektroniniu būdu darbuotojui pateikti informaciją […]
2017 birželio 20

2002 DK 208 straipsnis

208 straipsnis. Duomenys apie darbo užmokestį 1. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu. 2. Darbuotojo reikalavimu darbdavys […]
2017 birželio 20

2002 DK 205 straipsnis

205 straipsnis. Darbuotojų reikalavimų gynimas darbdaviui tapus nemokiam 1. Darbdavys laikomas nemokiu, kai jam taikomos bankroto procedūros, ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. 2. Darbdavio nemokumo atvejais […]
2017 birželio 20

2002 DK 224 straipsnis

224 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai 1. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymų nustatytais atvejais. 2. Išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti […]
2017 birželio 20

2002 DK 225 straipsnis

225 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas 1. Iš darbo užmokesčio, neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos, išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų, o išieškant […]
2017 birželio 20

2002 DK 184 straipsnis

184 straipsnis. Nemokamos atostogos 1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų – iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų […]
2017 birželio 20

2002 DK 166 straipsnis

166 straipsnis. Kasmetinės minimaliosios atostogos 1. Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė – dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos. 2. Kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams […]
2017 birželio 20

2002 DK 167 straipsnis

167 straipsnis. Kasmetinės pailgintos atostogos Pailgintos iki penkiasdešimt aštuonių kalendorinių dienų kasmetinės atostogos suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine […]