2017 birželio 20

2002 DK 107 straipsnis

107 straipsnis. Išbandymo rezultatai 1. Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti […]
2017 birželio 20

2002 DK 16 straipsnis

16 straipsnis. Darbdavys 1. Darbdavys gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, pagal šio Kodekso […]
2017 birželio 20

2002 DK 118 straipsnis

118 straipsnis. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą Darbuotojas neturi teisės be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui. 21 […]
2017 birželio 20

2002 DK 35 straipsnis

35 straipsnis. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas 1. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo […]
2017 birželio 20

2002 DK 28 straipsnis

28 straipsnis. Naikinamieji terminai 1. Darbo įstatymuose gali būti nustatyti tokie terminai, kuriems pasibaigus išnyksta su jais saistomos teisės ir pareigos (naikinamieji terminai). 2. Naikinamieji terminai, […]
2017 birželio 20

2002 DK 29 straipsnis

29 straipsnis. Procedūriniai ir procesiniai terminai Darbo įstatymuose nustatytiems procedūriniams ir procesiniams terminams taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos dėl tokių terminų taikymo ir skaičiavimo, išskyrus darbo įstatymų […]
2017 birželio 20

2002 DK 32 straipsnis

32 straipsnis. Valstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė ir pažeidimų prevencija Kaip darbdaviai laikosi šio Kodekso, darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių […]
2017 birželio 20

2002 DK 36 straipsnis

36 straipsnis. Darbo teisių gynimas 1. Darbo teises saugo įstatymai, išskyrus atvejus, kai jos įgyvendinamos prieštaraujant jų paskirčiai, visuomenės interesams, taikiam darbui, geriems papročiams ar visuomenės […]
2017 birželio 20

2002 DK 31 straipsnis

31 straipsnis. Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai Darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolės organai yra valstybiniai ir nevalstybiniai. 18 straipsnis. Darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 33 straipsnis

33 straipsnis. Nevalstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė Nevalstybinę darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę vykdo profesinės sąjungos, jų žinioje esančios […]
2017 birželio 20

2002 DK 38 straipsnis

38 straipsnis. Atsakomybė Atsakomybę už Kodekse nustatytų teisių ir pareigų pažeidimą nustato šis Kodeksas, įstatymai, kiti norminiai teisės aktai, kolektyvinės sutartys ir kiti susitarimai. 20 straipsnis. […]
2017 birželio 20

2002 DK 13 straipsnis

13 straipsnis. Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas 1. Galėjimas turėti darbo teises ir pareigas (darbinis teisnumas) pripažįstamas lygus visiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Užsienio piliečiai ir […]