2017 birželio 20

2002 DK 14 straipsnis

14 straipsnis. Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas 1. Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo jų įsteigimo momento. 2. Darbdaviai įgyja darbo teises ir prisiima darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 15 straipsnis

15 straipsnis. Darbuotojas Darbuotojas yra fizinis asmuo, pagal šio Kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą. 21 straipsnis. Darbo […]
2017 birželio 20

2002 DK 5 straipsnis

5 straipsnis. Darbo įstatymų taikymo sritis 1. Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai taikomi darbo santykiams Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, ar darbuotojas dirba Lietuvoje, […]
2017 birželio 20

2002 DK 6 straipsnis

6 straipsnis. Užsienio teisės taikymas 1. Darbo santykiams užsienio teisė taikoma, kai tai nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai ar darbo sutarties šalių susitarimai. […]
2017 birželio 20

2002 DK 7 straipsnis

7 straipsnis. Teisė, taikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams 1. Darbo sutarties šalys gali pasirinkti taikytiną teisę tiek visai darbo sutarčiai, tiek ir jos daliai. Pasirinkimas turi […]
2017 birželio 20

2002 DK 25 straipsnis

25 straipsnis. Termino apibrėžimas 1. Darbo įstatymu, sutartimi arba darbo ginčą (konfliktą) nagrinėjančio organo sprendimu nustatytas terminas apibrėžiamas kalendorine data arba tam tikru laikotarpiu. 2. Terminas […]
2017 birželio 20

2002 DK 26 straipsnis

26 straipsnis. Terminų skaičiavimas 1. Terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. 2. Metais, mėnesiais […]
2017 birželio 20

2002 DK 27 straipsnis

27 straipsnis. Ieškinio senatis 1. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. 2. Bendrasis […]
2017 birželio 20

2002 DK 1 straipsnis

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso reglamentuojami santykiai 1. Šis Kodeksas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su šiame Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių […]
2017 birželio 20

2002 DK 2 straipsnis

2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai 1. Šio Kodekso 1 straipsnyje nurodytiems santykiams reglamentuoti taikomi šie principai: 1) asociacijų laisvė; 2) laisvė pasirinkti darbą; 3) […]
2017 birželio 20

2002 DK 3 straipsnis

3 straipsnis. Darbo teisės šaltiniai 1. Darbo teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, darbo santykius reglamentuojančios Europos Sąjungos teisės normos, šis Kodeksas, […]
2017 birželio 20

2002 DK 8 straipsnis

8 straipsnis. Tarptautinės sutartys 1. Kai Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis yra nustatytos kitokios taisyklės negu tos, kurias nustato šis Kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos darbo įstatymai, […]