2017 birželio 20

2017 DK 149 straipsnis

149 straipsnis. Darbuotojų reikalavimų gynimas darbdaviui tapus nemokiam 1. Darbdavys laikomas nemokiu, kai jam taikomos bankroto procedūros, ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. 2. Darbuotojų reikalavimai, susiję […]
2017 birželio 20

2017 DK 148 straipsnis

148 straipsnis. Informacija apie darbo užmokestį ir dirbtą darbą 1. Darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti informaciją apie […]
2017 birželio 20

2017 DK 147 straipsnis

147 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas 1. Darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar […]
2017 birželio 20

2017 DK 146 straipsnis

146 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka 1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – […]
2017 birželio 20

2017 DK 145 straipsnis

145 straipsnis. Vidutinio darbo užmokesčio mokėjimas 1. Šiame kodekse ir kitose darbo teisės normose nurodytais atvejais darbuotojui mokamos išmokos skaičiuojamos pagal jo vidutinį darbo užmokestį. 2. […]
2017 birželio 20

2017 DK 144 straipsnis

144 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu 1. […]
2017 birželio 20

2017 DK 151 straipsnis

151 straipsnis. Žalos atlyginimo sąlygos Kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat […]
2017 birželio 20

2017 DK 152 straipsnis

152 straipsnis. Atlygintinos turtinės žalos dydžio nustatymas 1. Atlygintinos turtinės žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. 2. Nustatant atlygintinos turtinės žalos dydį, atsižvelgiama į: […]
2017 birželio 20

2017 DK 159 straipsnis

159 straipsnis. Darbuotojų teisė dirbti saugiai 1. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai […]
2017 birželio 20

2017 DK 158 straipsnis

158 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas 1. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir […]
2017 birželio 20

2017 DK 157 straipsnis

157 straipsnis. Žalos atlyginimas reorganizavus darbdavį ar jam pasibaigus 1. Jeigu darbdavys, įpareigotas atlyginti nukentėjusiam asmeniui padarytą žalą, reorganizuojamas, reikalavimai atlyginti žalą pereina jo teisių perėmėjui. […]
2017 birželio 20

2017 DK 156 straipsnis

156 straipsnis. Žalos išieškojimo tvarka 1. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo […]