2017 birželio 20

2017 DK 29 straipsnis

29 straipsnis. Darbuotojo profesinio tobulėjimo siekio gerbimas 1. Darbdavys privalo apmokyti darbuotoją dirbti tiek, kiek tai būtina jo darbo funkcijai atlikti. 2. Darbdavys privalo imtis priemonių […]
2017 birželio 20

2017 DK 28 straipsnis

28 straipsnis. Darbuotojo šeiminių įsipareigojimų gerbimas 1. Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. 2. Šiame kodekse nustatytais atvejais pateikti darbuotojų prašymai, susiję […]
2017 birželio 20

2017 DK 27 straipsnis

27 straipsnis. Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsauga 1. Darbdavys privalo gerbti darbuotojų teises į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą. […]
2017 birželio 20

2017 DK 26 straipsnis

26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais 1. Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad esant bet kokių […]
2017 birželio 20

2017 DK 25 straipsnis

25 straipsnis. Teisingas informavimas ir konfidencialios informacijos apsauga 1. Darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, […]
2017 birželio 20

2017 DK 24 straipsnis

24 straipsnis. Sąžiningumo ir bendradarbiavimo principų įgyvendinimas 1. Įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise. 2. Darbo teisių […]
2017 birželio 20

2017 DK 10 straipsnis

10 straipsnis. Darbo santykių reglamentavimas diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose Lietuvoje 1. Darbo santykius su tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar jos administracinio vieneto atstovybe, Lietuvoje atliekančia […]
2017 birželio 20

2017 DK 9 straipsnis

9 straipsnis. Komandiruojamų darbuotojų darbo santykiams taikytina teisė 1. Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančio darbdavio pavedimu laikinai dirbti užsienyje išsiųsto darbuotojo darbo santykiams Lietuvos Respublikos darbo teisės […]
2017 birželio 20

2017 DK 8 straipsnis

8 straipsnis. Lietuvos darbo teisės normų taikymas erdvėje 1. Lietuvos darbo teisės normos taikomos darbo santykiams ir tiems su darbo teisių įgyvendinimu ir gynimu susijusiems santykiams, […]
2017 birželio 20

2017 DK 7 straipsnis

7 straipsnis. Darbo teisės normų galiojimas laike 1. Galioja tik įstatymų nustatyta tvarka priimtos ir paskelbtos darbo teisės normos. 2. Darbo teisės normos neturi atgalinio veikimo […]
2017 birželio 20

2017 DK 6 straipsnis

6 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimas 1. Darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus (šio kodekso 2 […]
2017 birželio 20

2017 DK 5 straipsnis

5 straipsnis. Darbo teisės normų aiškinimo principai 1. Siekiant užtikrinti šio kodekso sistemiškumą ir jo struktūrinių dalių suderinamumą, taikomos šio kodekso normos aiškinamos atsižvelgiant į šio […]