2017 birželio 20

2017 DK 192 straipsnis

192 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių šalys 1. Kolektyvinė sutartis yra dvišalė. 2. Nacionalinės (tarpšakinės) kolektyvinės sutarties šalimis yra viena ar kelios nacionalinės profesinių sąjungų organizacijos, iš vienos […]
2017 birželio 20

2017 DK 200 straipsnis

200 straipsnis. Kolektyvinės sutarties nutraukimas Kolektyvinė sutartis gali būti nutraukta joje nustatytais atvejais ir tvarka. Bet kuri šalis turi įspėti kitą kolektyvinės sutarties šalį apie vienašališką […]
2017 birželio 20

2017 DK 201 straipsnis

201 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių vykdymo kontrolė ir atsakomybė 1. Kolektyvinės sutarties vykdymą kontroliuoja kolektyvinės sutarties šalys arba jų tam įgalioti atstovai. Atsiskaitymo tvarka, būdai ir terminai […]
2017 birželio 20

2017 DK 208 straipsnis

208 straipsnis. Informavimas ir konsultavimasis verslo ar jo dalies perdavimo atveju 1. Prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, […]
2017 birželio 20

2017 DK 207 straipsnis

207 straipsnis. Informavimas ir konsultavimasis grupės darbuotojų atleidimo atveju 1. Prieš priimdamas sprendimą dėl grupės darbuotojų (kaip tai nustatyta šio kodekso 63 straipsnyje) atleidimo iš darbo, […]
2017 birželio 20

2017 DK 206 straipsnis

206 straipsnis. Informavimas ir konsultavimasis tvirtinant vietinius norminius teisės aktus 1. Darbdavys, įdarbinantis vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų, privalo informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis […]
2017 birželio 20

2017 DK 205 straipsnis

205 straipsnis. Reguliarusis informavimas ir konsultavimas 1. Darbdavys, įdarbinantis vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų, kartą per kalendorinius metus, tačiau ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos, […]
2017 birželio 20

2017 DK 203 straipsnis

203 straipsnis. Darbuotojų ir jų atstovų teisė į informavimą ir konsultavimą 1. Šio kodekso, kolektyvinių sutarčių, darbdavio ir darbo tarybos susitarimų ir kitų darbo teisės normų […]
2017 birželio 20

2017 DK 202 straipsnis

202 straipsnis. Ginčai dėl kolektyvinių sutarčių vykdymo Ginčai dėl kolektyvinės sutarties vykdymo ar netinkamo jos vykdymo, įskaitant taikymą ar netinkamą taikymą į jų galiojimo sritį patenkantiems […]
2017 birželio 20

2017 DK 183 straipsnis

183 straipsnis. Darbdavių organizacijų kompetencija 1. Nepaisant asociacijos įstatuose apibrėžtos kompetencijos, darbdavių organizacijos: 1) inicijuoja dvišalių ir trišalių darbo ir socialinių reikalų tarybų steigimą ir dalyvauja […]
2017 birželio 20

2017 DK 168 straipsnis

168 straipsnis. Darbuotojų atstovavimą darbdavio lygmeniu įgyvendinančių asmenų garantijos ir apsauga nuo diskriminacijos 1. Darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų ir darbo tarybų nariai, taip […]
2017 birželio 20

2017 DK 164 straipsnis

164 straipsnis. Socialinės partnerystės formos Socialinė partnerystė įgyvendinama: 1) sudarant dvišales, trišales tarybas, dalyvaujant jų veikloje ir sudarant susitarimus dėl darbo, socialinių ir ekonominių klausimų; 2) […]